X
تبلیغات
تکنیک سلامتی - پیوند علم، عرفان و اندیشه های مولانا
موضوعات پرستاری ، پزشکی و بهداشت جسمی و روانی, ورزش و سلامت معنوی اجتماعی

پیوند علم، عرفان و اندیشه های مولانا

                                                    به نام بی نام او

        

                                                 دکتر محسن فرشاد  

      

       

یکی از مبانی وحدت گرائی، اکنون دیدگاه دانشمندان ایده آلیست است که روح، یا آگاهی و ماده را یکی

دانسته و آنها را از هم جدا نمی‌کنند. تفسیرهای متعددی که بر تئوری کوانتوم، و مکانیک کوانتومی وارد

شده است، نظر به یگانگی، روح – ماده، یا آگاهی و ماده داشته‌اند.

در تفسیر کپنهاگی تئوری کوانتوم، و همینطور مکانیک کوانتومی، اصالت با مشاهده و ادراک انسان

است.

اصالت ادراک، مشاهده و تصور، یکی از مهمترین نهادهای تاریخ فلسفه است. به عبارت ساده‌تر این

مشاهده، درک، نظارت و توجه انسان است که وجود چیزی را تعیین و اثبات می‌کند. ادراک و مشاهده

یکی از مهمترین امور روحی و روانی انسان است، پس این روح، ذهن و فضای روانی و معنوی انسان

است که موجودیت اشیاء، تفاوت آنها و نمود آنها را بر ما تعیین و مشخص می‌کند.

به اعتقاد مکتب اصالت ادراک، تا من چیزی را مشاهده نکنم، وجود نخواهد داشت، و من با مشاهده و ادراک

خود، اتم‌های اندیشه خود را بر روی شی مورد مشاهده قرار می‌دهم، و طبق تئوری کوانتوم با شی

مشاهده شده یک سیستم را می‌سازم، پس شاهد با مشهود یک سیستم واحد را به وجود می‌آورند.

این اتحاد سیستمیک در جهان، همان اتحاد شاهد و مشهود ، یا ناظر و منظور در تئوری کوانتوم است که

در واقع اتحاد روح با ماده است. اگر ما با روح خود شی خارجی یا ماده‌ای را می‌بینیم، و با مشاهده و ادراک

آن یک سیستم واحد را می‌سازیم، پس این مشاهده است که به شی قوام وجودی می‌بخشد همان

اتحاد روح، ذهن و آگاهی با ماده است. ما با  مشاهده عالم در وجود هستی شرکت می‌کنیم و با آن

یکی می‌شویم.

نظریه فوق مبتنی بر ایده آلیسم بر کلی است، و نظریه پردازان کوانتومی نیز آنرا مورد تأیید قرار دادند.

معروفترین آنها، گربه شرودینگر، و عدم قطعیت‌ هایزنبرگ است.

شرودینگر فیزیکدان معروف اتریشی فرضیه‌ای دارد که موسوم به «گربه شرودینگر» است. او گربه‌ای را در

نظر می‌گیرد که در قفسی جای گرفته است. یک شیشه سیانور در این قفس قرار دارد. و تپانچه‌ای نیز

در قفس قرار گرفته که با روشن شدن لامپی تپانچه شلیک می‌کند، و شیشه سیانور را می‌شکند.

در اینصورت دو حال پیش می‌آید: یا گربه سیانور را می‌خورد که می‌میرد. یا نمی‌خورد و زنده می‌ماند.

چون در قفس بسته و ما از داخل آن اطلاع نداریم، تا در قفس را باز نکنیم از واقعیت ماجرا اطلاع نداشته و

یقین حاصل نمی‌کنیم. پس دو دنیا ، یا دو جهان برای ما وجود دارد که هر دو جهان احتمالی بوده و تابع قانون

احتمالات هستند. وقتی صدای شلیک گلوله بلند می‌شود و شیشه سیانور می‌شکند، دو احتمال وجود دارد.

احتمال دارد گربه مرده و یا زنده باشد. وقتی در قفس را باز کردیم و دیدیم که گربه خوشبختانه زنده

است، اولاً شک ما به یقین تبدیل می‌شود. یعنی احتمال به صورت تابع موج ساقط شده و قطعیت جای آنرا

می‌گیرد. گربه زنده است، پس احتمال مرده بودن به صورت تابع موج ساقط می‌شود، و دنیای زنده بودن

گربه قطعیت می‌یابد. پس این مشاهده و ادراک ماست که احتمال یا قطعیت درون قفس را معین می‌کند.

این یعنی حاکمیت آگاهی ، شعور ، ذهن و روح انسان در تعیین وضعیت و حالت هرچیز در عالم هستی.

وقتی ما وضعیت چیزی را با مشاهده خود تعیین می‌کنیم، روح یا آگاهی ما با آن شی یا چیز متحد می‌شود.

در تفسیر نظریه شرودینگر می‌توانیم بگوئیم، وقتی در قفس را باز می‌کنیم و گربه را زنده می‌یابیم،

مشاهده ما که قطعیت را به دنبال می‌آورد عالم ذره را تشکیل می‌دهد، و گربه مرده که به صورت تابع موج

ساقط شده و در عالم احتمال مانده و قطعیت نیافته، عالم موج را می‌سازد. به عبارت دیگر، گربه زنده ذره

است، و گربه مرده موج. تا زمانی که در قفس باز نشده است، ایندو یعنی موج و ذره مکمل یکدیگرند، وبه

محض قطعیت، حالت دوم به صورت موج ساقط می‌شود و به صورت دنیای موازی با جهان ذره‌ای، یا

جهانی که گربه در آن زنده است در می‌آید.

وقتی که در قفس را باز می‌کنیم و گربه را زنده می‌یابیم و حکم به زنده بودن آن می‌کنیم، ما با گربه زنده

به صورت یک سیستم واحد در آمده و از نظر تئوری کوانتوم یک سیستم یا نظام یگانه‌ای را تشکیل می‌دهیم.

ژان گیتون، فیلسوف فرانسوی در گفتگوئی در کتاب «خدا و علم، به سوی متارئالیسم.» می‌گوید:

«... عمل مشاهده و معرفتی که به دنبال می‌آورد، نه تنها حقیقت را دگرگون می‌سازد، بلکه آنرا معین

می‌کند مکانیک کوانتومی، آشکارا نمایان می‌کند که ارتباطی نزدیک میان روح و ماده وجود دارد ... پس

چگونه از این سعادتی که نصیب انسان متفکر شده است، بر خود نبالم؟ این تأیید آن چیزیست که

همواره به آن اعتقاد داشته‌ام، فرمانروائی روح بر ماده.»

آنطور که درک می‌کنم، کائنات از یک خلاء نیرو سرشت شروع شده تا به امروز رسیده و باز به خلاء

نیرو سرشت یا دینامیک بر می‌گردد. خلاء کوانتومی خود لطیف‌تر از عالم و کیهان کوانتومی را تشکیل

می‌دهد، و در اثر تکامل ، سیر و پیچیده شدن ساختمان خلاء کوانتومی به ساختار امواج بسیار لطیف

از نوع ساختمان آگاهی و اندیشه انسان، چگالی ماده شروع می‌شود. اما اساس یکی است، فقط

خلاء کوانتومی پویا و نیرو سرشت ایجاد میدان‌های کوانتومی نموده، آنگاه در اثر فعل و انفعال یا

کنش و واکنش آن میدان‌ها، ماده شکل خود را پیدا می‌کند. من نام خلاء کوانتومی را آگاهی کل و

فراگیر گذاشته‌ام.

اما روح و آگاهی بر ماده و انرژی حکومت می‌کند.

هستی شناسی بدون توجه داشتن به نظام آگاهی حاکم بر هستی، شناخت یک سیستم مرده

و بدون هدف است، اما آگاهی به هستی زنده، به آن زندگی و پویایی می بخشد.آگاهی حاکم بر دستگاه

آفرینش نمایانگر اینست که همه اجزاء عالم که سازنده خود سیستم هستند، زنده، هوشمند، با

برنامه و رو به تکامل هستند. ما زیر مجموعه کل به نام کیهان هستیم .

به حکم منطق هر چه زیر مجموعه دارد، کل مجموعه هم دارد ،اما هر چه کل مجموعه دارد، زیر مجموعه

ندارد. به عبارت دیگر هرچه جزئی از یک کل دارد، کل هم دارد، اما هر چه کل دارد معلوم نیست جزء

هم داشته باشد .

کوه با عظمت و زیبای البرز با قله دماوند از مولکولهایی مانند هیدروژن، سیلیس ، کوارتز و مواد معدنی مانند

گوگرد و احتمالاً آهن تشکیل شده است .یک صخره در قله دماوند هم از هیدروژن، سیلیس ، و کوارتز تشکیل

شده است، اما صخره یا سنگ های کوچکتر ممکن است فاقد گوگرد ، و یا مواد معدنی باشند .رابطه

انسان با عالم هستی مثل رابطه صخره با کوه دماوند است. اگر انسان می اندیشد ، که یک امر بدیهی

است. و اگر روح دارد که امروز دیگر برای روح شناسان غیر قابل انکار است، و اگر انسان  زنده و در

زندگی رو به تکامل می رود که این نیز روشن‌تر ازآفتاب است، پس کل عالم که مجموعه یک نظام است،

می اندیشد، زنده و هوشمند و رو به تکامل است.به همین دلیلی همه ذرات موجود در آنهم باید

هوشمند ، زنده و متحرک و هدفمند باشد. این قضیه مورد اذعان فلسفه شرق یعنی چین ، هند و عارفان

ایرانی قرار گرفته است ، با توجه به این اصل بزرگ  کیهانی است که مولانا جلال الدین محمد بلخی

رومی به زیبایی می سراید :

جــــــــــمله ذرات عالم در نهان            با تو می گویند روزان و شبان

ما سمیعیم و بصیریم و هشیم            با شما نا محرمان ما خامشیم

ذرات زنده ، هوشیار، پرانرژی و سازنده اند. پس کل یا مجموعه کل آنها یعنی کیهان زنده ، با هوش

سازنده و آفریننده است. رابطه انسان با کیهان مانند رابطه یک گیاه در یک باغ بسیار بزرگ با طبیعت

اطراف ،آب و آفتاب و گیاهان دیگر است .چطور می توان گفت گیاه که در یک باغ بزرگ روئیده، زنده،

رو به رشد و صاحب درک است، اما باغ بزرگتر آن که هر آنچه گیاه کوچک دارد، در خود پرورده است

مرده و بدون درک و نیروی هوشمندی است. منطق من نمی تواند چنین حکمی را بپذیرد.

اعتقاد من اینست که اگر فیزیک می‌خواهد به مسائل بزرگ فلسفی و متافیزیک مانند اینکه عالم از چه

به وجود آمده بپردازد، نباید فقط به فرمولهای ریاضی و طرح نظریات محدود، کراندار و مادی گرایانه علوم

بپردازد. فیزیک باید با عرفان ، یعنی شناخت مسائل تجریدی هستی آشتی کند، و نیروی مکاشفه را به

عنوان یک اصل در شناخت منطقی انسان و باورهای او بپذیرد.

حرکت تکامل عالم ، یک نوع تکامل و حرکت کمالی است ،یعنی آگاهی کل ، حال هرچه می خواهد

باشد .اینجا دیگر عقل هیچ دانشمندی به آن راه ندارد.نوعی دانه اولیه را در یک کیهان بی نهایت بزرگ از

تاریکی و سرما به وجود آورده است ، و آن دانه در دل اقیانوس بی نهایت تاریک و سیاه و بسیار سرد،

ارتعاشی را باعث شده که یک فوتون اولیه به جنبش و به حرکت درآید. همین ارتعاش و حرکت و جنبش

فوتون، یا موج- ذره اولیه در کیهان فندقی و شرائط آغازین عالم که معلوم نیست از کجا آمده ،موجب

انفجار بزرگ یا مه بانگ شده است، خلاء کاذب تئوریسین های کوانتومی ، و عدم فیزیکدانان و ب

رخی از فلاسفه، از نظر من همان انرژی تاریک یا سیاه است. که اگر راز انرژی سیاه در کیهان  فاش شود،

ما به وضیعت و حال هستی به لحظات قبل از انفجار بزرگ بیشتر پی خواهیم برد.با توجه به عقاید فوق

است که من رگه هائی از نظریه کوانتوم را در اندیشه های مولانا احساس کردم .

مولانا وقتی می فرماید:

ای برادر تو همه اندیشه ای                   مابقی را استخوان و ریشه ای

اندیشه را مقدم بر هر چیز و هر ماده ای می داند . پس از نظر فلسفی اولویت اندیشه بر ماده یعنی

ایده آلیست بودن ، پس مولانا ایده آلیست یا طرفدار مکتب اصالت تصور است .همه دانشمندان

طرفدار تئوری کوانتوم خود را ایده آلیست می نامند،چون عالم هستی در نهایت تبدیل به یک موج عقلی

می شود. موج عقلی که استنباط من از عدد «زای» شرودینگر همین موج عقلی است، پس موج عقلی،

یا کوچکترین کمیت فیزیکی ساختمان ماده، بسیار به ایده افلاطونی نزدیک می شود .مثال افلاطونی که

جمع آن مثل است ،کائنات را تبدیل به یک موج عقلی می کند. موج عقلی یک کوانتوم پیوسته  از

ساختار اساسی عالم هستی است.

یک چنین موجی نمی تواند تصادفی ، بدون برنامه و نتیجه نیروهای تصادفی و کور طبیعت باشد. موج عقلی

یک نوع آگاهی است، انسان از طرف آگاهی و شعور خود می تواند با این موج عقلی یا آگاهی کل

تماس بگیرد و با آن به اتحاد برسد.

این آن چیزیست که من از اندیشه های مولانا درک کردم. شاید این راهی باشد برای عده ای که بدانند

من با عشق ،و اندیشه ای تجریدی به کیهان نگریسته ام و علم هم که بسیار مقدس و والاست اگر

بخواهد به جهان بهتر بنگرد، باید با آگاهی و خرد تجریدی و عشق به کیهان نگریسته و به آن نزدیک شود،

در غیر این صورت علم و تکنولوژی ما روزی بر علیه خود ما به کار خواهد رفت. پس باید به سه کلمه در

زندگی توجه کرد و آن را سرلوحه تفکرات خود قرار بدهیم ، و یک صدا فریاد بزنیم: زنده باد عشق ، زنده

باد علم ، و زنده باد آگاهی.

اتحاد این سه شاید انسان را به سعادت برسانند.بیش از این دیگر نمی دانم.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اردیبهشت 1389ساعت 23:13  توسط سید ناصر لطفی فاطمی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
موضوعات پرستاری ، پزشکی و بهداشت جسمی و روانی, ورزش و سلامت معنوی اجتماعی
درباره وبلاگ نويس:

" شاگرد مکتب عشقم و نه چیز دیگری"

سید ناصر لطفی فاطمی
متولد:1345 تهران
تحصیلات: فارغ التحصیل رشته اتاق عمل 1365، اخذ کارشناسی رشته پرستاری 1373
اخذ درجه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرايش داخلي-جراحي 1377
دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پرستاری


سوابق کار بالینی و اجرایی و آموزشی:
21سال سابقه کار بالینی در بخشهای اتاق عمل، سی سی یو ، اورژانس ، پیوندکلیه ، خدمات پرستاری و سوپر وایزر آموزشی

مدرس دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

مربی مهارتهای سالم زیستن و مشاوره ازدواج


مربی دوره های حمایت روانی از بازماندگان حوادث غیر مترقبه

مدرس دوره های خلاقیت در پرستاری

کارشناس اداره نظارت بردرمان خراسان رضوی

عضو منتخب دومین شورای اجرایی هلال احمر خراسان

عضو مجمع مدرسین دوره های بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مدرس دوره های امداد ونجات سازمان هلال احمر


همکاری علمی آموزشی با فدراسیون پزشکی ورزشی

ارائه بیش از 30 مقاله علمی پژوهشی در سمینارها وکنگره های سراسری و نشریات علمی کشور و نویسنده دو کتاب

پژوهشگر در زمينه طب آلترناتيو و مكمل-هومیوپاتی- ناچروپاتی(طبیعت درمانی)-فرادرمانی-ریکی و یوگا
مربی ماساژ درمانی (یومی هی تراپی- رفلکسولوژی- شیاتسو)


مولانا شناسی

ساير علاقمندي ها: مطالعه -ورزش-شكار و تيراندازي

دارنده کمربند مشکی دان 5 مربی و داور رسمی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی
گواهینامه تخصصی مربیگری و داوری هان مادانگ و دفاع شخصی از فدراسیون تکواندو ایران
گواهینامه مربیگری از آکادمی بین المللی تکواندو
گواهینامه مربیگری از فدراسین ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی
گواهینامه مربیگری و داوری از کانون تکواندوکاران ایران در سبک تاپ تکواندو
نایب قهرمان المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور در رشته تکواندو سال 1375
نایب قهرمان المپیاد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در رشته تیراندازی با طپانچه

نوشته های پیشین
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
آرشيو
آرشیو موضوعی
Hypnotism & mind healing
سروش های معنوی
هیپنوتیزم و درمانهای ذهنی
تمرینات معنوی
Stress
استرس
psychology
Alternative & traditional medicine
طب آلترناتیو ، طب گیاهی وسنتی
Herbal medicine
Nutrition
تغذیه
Life skills
اجتماعی و مهارتهای زندگی
Spiritual healing
درمانهاي عرفاني - هاله هاي انرژي- چاكراها
chakra – aurea
Neuorology
Internal medicine
بیماریهای داخلی - اعصاب
anaesthesia
اتاق عمل- جراحی - بیهوشی-پرستاري
nursing
Surgery – operation room
طب ورزشی
Sport medicine
Urinary tract
دستگاه ادراری
ماساژ و لمس درمانی
Massage therapy
Cardiovascular disease
بیماریهای قلبی عروقی
Respiratory tract
دستگاه تنفسی
Musclo-skeletal system
سیستم اسکلتی
Body-mind health
بهداشت جسمی و روانی
First aids
کمکهای اولیه و امداد
pharmachology
يادداشتهاي يك دوره گرد
تکواندو وهنرهای رزمی
عکس ها و خاطره ها
پوست و مو
اصول و فنون عملکرد فرد سیار اتاق عمل
تجهیزات پزشکی
پیوندها
my lovely dreams ( وبلاگ دخترم)
وبلاگ دانشجويان پرستاري بيرجند
موسسه پرستاري نگين سلامت
دکتر عنایت الله شهیدی
دنياي حرفه وفن
عليرضا مقدم فر
دانشجويان پرستاري دانشگاه بقيه الله
پرستار كوچولو
سايت اطلاعات دارويي
پرستاري 86 بندر عباس
گياهان دارويي و داروهاي گياهي
ستاره سبز اتاق عمل
چاكراها و كانالهاي انرژي
ابزار جراحي
ايران مديكال
موسسه پرستاري تبسم
هوشبري
همه چيز در مورد كاراته
دكتر آزمنديان
صلح دروني
مسافر زمان
تكواندو خراسان
سينوهه
دكتر علي شريعتي
زندگي با طعم خدا
دانشجویان پرستاری ساری
ورزش و سلامتی
هد نرس سي سي يو
دسترسي به كتاب پرستاري كل نگر
holistic nursing
Online CPR/BLS Certification
هفته نامه سپيد
رابطه خودشناسي با سلامت
هفته نامه پزشكي امروز
شریعتی درتنهایی من
دلتنگ
هیپنوتراپی
herbal medicine infomation
ساحل آرامش
پژوهشكده طب كل نگر
يك پرستار
مديريت ايمني و بهداشت زنجان
پرستار آزاد قم
سنگ درمانی
فضا زمان
فرشاد فرخي
دست نوشته ها
دکتر روحانی (انجمن هیپنوتیزم بالینی)
پايگاه اطلاع رساني پرستاري
انجمن پرستاری مامایی دانشگاه آزاد شهرکرد
رهگذر
هستي
پرستاری و سلامت
سلام زبان
شفاي جسم و ذهن
پزشكي ذهن و بدن
Introduction to Psychology
Foot Reflexology Chart
كتابخانه ديجيتال كشور
Catalogue: Medical Encyclopedias
بايزيد يسطامي
نيك انديش
خداوند عشق
ريكي
رنگين كمان عشق ما
مجله الكترونيكي روانشناسي
شرکت نیروی حیات پرشین
مجله الكترونيكي سلامت
بانک جامع مقالات روانشناسی و مشاوره
اورژانس هاي هوميوپاتي
يومي هي تراپي
مركز بين المللي ماساژ ايران
دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد تویسرکان
دکتر هیپنو
طب پارسی
Acupuncture and Chinese Medicine
پورتال پزشکی ورزشی ایران
طب سنتی ایرانی و گیاهان دارویی
اطلاع رسانی مدیریت بحران ایران
مجله اینترنتی مدیریت بحران و سوانح
مطالعات مدیریت بحران
نشست ادبی دوستان مولانا
دانشجویان اتاق عمل 90 دانشگاه ازاد مشهد
پایگاه اینترنتی مرجع ماساژدرمانی و آروماتراپی
ذهن ورزی (استاد سیروس حافظی)
این روزها
alternative therapy
آکادمی هنرهای رزمی تکواندو
انجمن علمی طب سوزنی و طب شرقی ایران
حکیم تهرانی
انجمن طب سوزنی بریتانیا
انجمن طب سوزنی وطب شرقی امریکا
آکادمی طب سوزنی امریکا
وب نوشته های یک جراح
روز مرگی های یک رزیدنت جراحی
علمی هژیر غفوری
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM